Všeobecné podmienky

Regiotel Fiľakovo, s.r.o.

Jánošíkova 12a

986 01  Fiľakovo

 

 

 

Všeobecné podmienky poskytovania služby GENIUSnet

 

1. Práva a záväzky poskytovateľa.

 

1.        REGIOTEL FIĽAKOVO, s.r.o. ( ďalej  poskytovateľ ) poskytnú službu GENIUSnet, ako aj doplnkové služby na základe správne vyplnenej a užívateľom podpísanej žiadosti, prijatej ( akceptovanej ) poskytovateľom ( na základe zmluvy ). Poskytovateľ je oprávnený overiť si osobné identifikačné údaje o užívateľovi, zhromažďovať ich a spracovávať pre svoje potreby v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2.        Poskytovateľ sa zaväzuje preveriť dostupnosť signálu ( priama viditeľnosť na prístupový bod AP) najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Poskytovateľ má právo žiadosti nevyhovieť v prípade nedostupnosti signálu na žiadanom mieste alebo v prípade že vybudovanie prípojky by vyžiadalo neprimerané náklady na strane poskytovateľa. V uvedenom prípade žiadateľ a poskytovateľ sa môžu dohodnúť o rozdelenie vynaložených nákladov.

3.        Služba GENIUSnet je poskytovaná prostredníctvom optického kábla a bezdrôtovej technológie 11082 b.

4.        Poskytovateľ po zriadení objednanej služby GENIUSnet je povinný oznámiť užívateľovi dátum zriadenia, prístupové meno a heslo a to spôsobom, aký bol dohodnutý v žiadosti o pripojenie GENIUSnet.

5.        Poskytovateľ je povinný odstrániť poruchy vplývajúce na prevádzkovanie a poskytovanie služby GENIUSnet, ktoré vznikli na strane poskytovateľa.

6.        Poskytovateľ neručí za aktuálnosť, pravdivosť, zákonnosť ako aj za súlad s morálnymi princípmi akýchkoľvek údajov, pochádzajúcich zo siete Internet, pokiaľ tieto údaje nezverejnil priamo poskytovateľ.

7.        Poskytovateľ má právo zamedziť šíreniu údajov, ktoré by užívateľ šíril v rozpore s týmito podmienkami.

8.        Poskytovateľ služby GENIUSnet neposkytuje žiadne záruky za bezpečnosť a poškodenie obsahu prenášaných údajov resp. elektronických súborov a pod. a nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú užívateľovi prevádzkou služieb GENIUSnet či priamo, alebo nepriamo ( ušlý zisk ) ako aj za škody vzniknuté zneužitím prístupového mena a hesla alebo prerušením Poskytovateľa.

9.        Poskytovateľ je povinný viesť a archivovať záznamy o využívaní služby, ktoré slúžia k účtovaniu služby.

10.     Poskytovateľ má právo nevystaviť dynamické html stránky užívateľa, ak nespĺňajú bezpečnostné kritéria.

11.     Za technické a programové vybavenie PC zodpovedá užívateľ.

 

2. Práva a záväzky užívateľa.

 

1.        Užívateľ má právo používať službu GENIUSnet počas doby a v požadovanom rozsahu tak, ako to uviedol v žiadosti akceptovanej zo strany poskytovateľa.

2.        Užívateľ zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov vyplnených v žiadosti a v prípade ich zmeny sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa písomnou formou alebo e-mailom.

3.        Užívateľ má právo používať doplnkové služby podľa platného cenníka.

4.        Užívateľ má právo zmeniť typ služby GENIUSnet v zmysle platného cenníka na základe novej žiadosti a to vždy od nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade, že jeho žiadosť bude doručená poskytovateľovi služby najneskôr päť dní pred koncom predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

5.        Užívateľ zodpovedá za utajenie hesla pred zneužitím, a za všetky prípadné škody vzniknuté s jeho prezradením alebo svojvoľným prezradením tretej strane. Pri podozrení z prezradenia hesla je povinný neodkladne požiadať poskytovateľa o zmenu hesla.

6.        Ak veľkosť užívateľovej schránky alebo www priestoru aj po dvoch upozorneniach doručených formou e-mailu prekračuje objednanú veľkosť, je užívateľ povinný si formou ďalšej žiadosti zväčšiť prenajatý priestor.

7.        Užívateľ nesmie využívať GENIUSnet k obťažovaniu tretích strán, najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných údajov, úmyselným narušovaním bezpečnostných pravidiel siete internet a pod.

8.        Užívateľ je povinný pri používaní služby GENIUSnet dodržiavať zákony a právne predpisy Slovenskej republiky ako aj tieto obchodné podmienky, a nesmie porušovať zákonom chránené práva a záujmy poskytovateľa a tretích osôb.

9.        Užívateľ je povinný dodržať pri svojich aplikáciách použitých v dynamických html dokumentoch bezpečnostné nastavenia operačného systému.

10.     Po vyzvaní administrátorom systému je povinný predložiť zdrojové texty programov ( scriptov ) k nahliadnutiu za účelom overenia ich bezpečnosti.

11.     Registrácia domény nie je vymáhateľná. Je možná za podmienok definovaných správcom národnej domény .sk ( SK-NIC ) . Podmienky je možné získať na internetovej adrese www.sk-nic.sk.

 

3. Platobné podmienky.

 

1.        Mesačné, polročné a celoročné ceny za poskytnutie služieb GENIUSnet sú splatné 15 dní vopred.

2.        Úhrady za zriadenie a poskytovanie služieb GENIUSnet sú uvedené vo faktúre za poskytované služby.

3.        Úhrada za poskytnuté služby GENIUSnet v prípade mesačných platieb sa realizuje na základe vystavenej faktúry..

4.        Úhrada musí byť realizovaná najneskôr v termíne splatnosti uvedenom na faktúre za služby GENIUSnet.

5.        Pri svojvoľnom zrušení, alebo zmene programu na program s nižším mesačným poplatkom zo strany užívateľa, sa užívateľovi nevracia pomerná časť cien ktorá bola predplatená na 6 alebo 12 mesiacov.

6.        Ak užívateľ požiada o zmenu programu na vyšší ( t.j. s vyšším mesačným poplatkom ) počas doby predplatného, REGIOTEL FIĽAKOVO, s.r.o. zákazníkovi vráti pomernú čiastku zo zaplateného predplatného podľa počtu mesiacov, počas ktorých používal nižší program.

7.        Užívateľovi sa vracia alikvotná časť zaplatených úhrad v prípade technickej poruchy na strane poskytovateľa, ktorá však musí trvať nepretržite aspoň 24 hodín.

8.        V prípade omeškania platieb faktúr za požadované alebo poskytované služby uhradí účastník úrok z omeškania vo výške 0,5 % z omeškanej sumy denne a zmluvnú pokutu vo výške 30,- €.

 

4. Zánik zmluvy o pripojení

 

   1.  Zmluva o pripojení zaniká:

 

a.        uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

b.        dohodou účastníkov zmluvy,

c.        odstúpením od zmluvy,

d.        výpoveďou,

e.        ak tak ustanovuje osobitný predpis.

 

   2.  Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu posyktovateľ:

 

                        a)    oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a  účastník tieto zmeny neakceptuje,

b) opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,

                        c) opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.

 

   3.  Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak účastník:

 

a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto   zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

                        b) nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,

c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpojí,

d) opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania,

                        e) opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení.

  4.       Účastník môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

  5.       Poskytovateľ môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby okrem univerzálnej služby. Ak Poskytovateľ vypovie zmluvu o pripojení z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej zmluvy o pripojení, je povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.

  6.       Výpovedná lehota je upravená vo všeobecných podmienkach a je rovnaká pre obe zmluvné strany.

  7.       Učastník je oprávnený vypovedať zmluvu pripojení GENIUSnet uzavretú na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení Poskytovateľovi. Ak účastník tak neurobí, REGIOTEL FIĽAKOVO, s.r.o. má právo naďalej fakturovať cenu za službu aj v nasledujúcom účtovnom období.

 

5. Reklamácia služby.

 

1.        Účastník má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytovanú resp. požadovanú službu alebo kvality poskytnutej služby.

2.        Reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytovanú alebo požadovanú službu GENIUSnet je účastník oprávnený uplatniť osobne v Podnikateľskom inkubátore na adrese Fiľakovo, Biskupická 4., alebo písomným podaním na adresu Poskytovateľa, a to do 31 dní od zistenia skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie.

Cenník pripojenia GENIUSnet

Spôsob pripojenia

Označenie služby

Prenosová rýchlosť-dowload

Cena služby

Obmedzenia

Optické

GENIUSnet S

10 Mbit/s

13,28 €/mesiac

Žiadne

Optické

GENIUSnet VIP

dohodou

dohodou

dohodou

Bezdrôtové 5,8 GHz

GENIUSnet L

2,5 Mbit/s

13,28   €/mesiac

Žiadne,  Systém FUP

Upload u optických  pripojení je 1024 kbit/s.

Upload u bezdrôtových  pripojení je 512 kbit/s.

Verejná IP adresa   3€ / mesiac

 

3.        Reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby je účastník oprávnený uplatniť osobne v Podnikateľskom inkubátore na adrese Fiľakovo, Biskupická 4, alebo písomným podaním na adresu Poskytovateľa, a to do 31 dní od zistenia skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie. Ak účastník nemôže využívať službu GENIUSnet z dôvodov poruchy na strane Poskytovateľa, ktorá trvala viac ako 24 hodín, má právo na vrátenie pomernej čiastky z pravidelných mesačných úhrad.

4.        Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady alebo kvality služby GENIUSnet nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté alebo požadované verejné služby.

5.        Poskytovateľ písomne oznámi účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie najneskôr do 60 dní odo dňa jej doručenia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

6.        V prípade, ak bola vo veci neposkytnutia služby zo strany Poskytovateľa reklamácia uznaná, má účastník právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby, toto právo musí uplatniť vo REGIOTEL FIĽAKOVO, s.r.o. najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby.

7.        Poskytovateľ je povinný poruchu v čo najkratšej dobe prešetriť a v prípade poruchy na strane Poskytovateľa ju do 24 hodín odstrániť. Poruchy na strane účastníka odstraňuje sám účastník, prípadne môže požiadať Poskytovateľ o spoluprácu za vopred dohodnutú odplatu.

 

 

REGIOTEL FIĽAKOVO, s.r.o. poskytuje nasledujúce typy služby GENIUSnet.

 

1.        GENIUSnet : služba poskytuje plnohodnotné pripojenie jedného PC alebo LAN do internetu prostredníctvom neverejnej optickej alebo WLAN siete GENIUSnet . Pripojenie do GENIUSnet môže byť realizované s prenosovou rýchlosťou 2 Mbit/s    alebo vyššie. V cene služby podľa platného cenníka GENIUSnet je zahrnuté poskytnutie časovo neobmedzeného prístupu do internetu.

 

 

 

Prenosová rýchlosť je maximálna a je zdieľaná s ostatnými užívateľmi služby GENIUSnet.

 

2.        Informácie o aktuálnych cenách je možné získať na tel: 0907 256 204 alebo na www. regiotelfilakovo .sk


Kontakt

Regiotel Fiľlakovo, s.r.o.

Jánošíkova 12A
Fiľakovo
98601

Centrum služieb zákazníkom:
Biskupická 4
986 01 Fiľakovo0907256204Otázky a opovede

Neboli nájdené žiadne otázky.